AİLENİN KÖKLERİ

Kara Üveys Çelebi Paşa
1529-1591 yılları arasında yaşayan ve 1575-1578, 1581-1582 ve 1586-1587 yılları arasında üç kez Başdefterdarlık görevinde bulunan Kara Üveys Çelebi Paşa, Lamartin’e göre, Şehzadenin (III. Murad) en fazla sevgisini kazanan kişidir ve soylu bir Türkmen ailesine mensuptur. Devletin maliyesini başarıyla yönetmiş olmasının yanısıra 1578-1581 yılları arasında yaklaşık üç yıllık bir süreyle Budin Beylerbeyi (Macaristan – 1526 Mohaç Muharebesi ile Osmanlı Devletine geçmiştir), 1582-1586 yılları arasında ise Halep ve Şam Beylerbeyi, 1587 yılından itibaren 1591’de ölümüne kadar geçen sürede Mısır Beylerbeyi olarak görev yapmıştır.

Hacı İbrahim Paşa
1550-1604 yılları arasında yaşamış olan Hacı İbrahim Paşa, Kara Üveys Paşa’nın kardeşinin oğludur. III. Murad’ın padişahlığı döneminde, 1582-1583, 1587-1588, 1593-1594 yıllarında üç kez Başdefterdarlık görevinde bulunmuştur.

Bu köklü aile o tarihte Aydın Vilayeti’nde yaşamaktadır ve o bölgede Nazırzadeler olarak bilinmektedir. Aydın’da ve yurdun değişik yerlerinde birer hayır işi olan tarihi yapılarda aile mensuplarının adı geçmektedir.

Ailenin daha eski kökleri
Menteşe Beyliği döneminde bölgede bulunan 200 bin Türkmen’in oymak adları arasında Peçin’de iskan edilmiş, Tiri Üveys ve Selveran Tiri ve cemaat-i Yaylacık adıyla bilinen Yörük Türkmen oymağına ulaşılmaktadır.

Kara Üveys Paşa silsilesi ile ailenin Osmanlı kayıtlarında takibi sonucu Kara Üveys Paşa, onun kardeşi Nazırzade Hasan Efendi, Nazırzade Ramazan Efendi, yeğeni Hacı İbrahim Efendi, Nazırzade Ahmet Bey, Hacı İbrahim Efendi Paşa, Ahmet Bey, Şaban Mehmet Ağa Paşa, İbrahim Paşa, İbrahim Paşa’nın oğlu Ahmet Bey, Hacı Ömer Bey gibi Osmanlı dönemindeki birçok tarihi şahsiyetin isimlerine ulaşılır.

Hacıpaşaoğlu ailesinin 1600 yılında Hacı İbrahim Paşa’nın Kayseri Ovası’ndaki yenilgisi sonrasında Büyük Bürüngüz’e yerleştikleri kabul edilmektedir.